ESTIMULACIÓ PRIMERENCA

La Neurociència aplicada a l’educació amb l’estimulació primerenca: Vallès visió ha vingut a cobrir la notícia a la nostra escola.

ESTIMULACIÓ PRIMERENCA         Reportatge de Vallès Visió (9 de març)

La nostra escola comença a aplicar a les aules d’infantil el programa d’estimulació primerenca, del que Glenn Doman n’és l’impulsor i que s’aplica a moltes de les escoles que formen part, com la nostra, del “projecte escolanova21”.

En els últims temps, els docents dels últims cursos de primària, observen un augment de comportaments inadaptats o incorrectes en escolars que provenen de l'educació infantil. Alerten sobre els alumnes que van retardats, que no veuen bé les lletres o les escriuen a l'inrevés, que llegeixen poc i malament, que no tenen recursos per solucionar problemes, que dubten sobre conceptes com dreta i esquerra, a dalt i a baix, dins i fora, que s'angoixen amb petites dificultats, que criden quan parlen, que es distreuen molt, que no intervenen a classe, que destorben als companys,...

Aquest tipus de conflictes en l'educand mostren que algunes funcions cerebrals no s'han estimulat suficientment. L'estimulació primerenca de les intel·ligències és un model que pretén explicar com el nen ha de rebre la informació per tal que emergeixi el sentit apropiat que necessita la seva actuació. En definitiva, fer treballar els sentits del nen amb informacions riques i variades, possibilitar les seves actuacions motores, exploradores i accionals, i donar sentit tant a les informacions d'entrada com a les actuacions de sortida.

Què és l'estimulació primerenca

Les últimes investigacions en el camp de la neurociència, insisteixen en el profund impacte que les experiències primerenques, en els nens petits, poden tenir sobre l'evolució i la capacitat del sistema nerviós. El cervell del nen es quadruplica en pes entre el seu naixement i els sis anys. Això depèn, entre altres factors funcionals, de l'estimulació de la que ha estat objecte.

L'estimulació primerenca desenvolupa el sistema nerviós donant al cervell l'estructura necessària, afavorint les connexions neurals i i la creació de la seva xarxa, augmentant el nombre de sinapsis i estimulant la mielinització dels axons.

La definició pedagògica d'estimulació primerenca seria:

Augmentar l'activitat del sistema nerviós mitjançant estímuls de qualsevol índole abans del temps ordinari, durant les primeres edats del desenvolupament infantil.

El programa d’estimulació primerenca consisteix en un:

  1. Programa de coneixement enciclopèdic
  2. Programa de lectura
  3. Programa musical
  4. Programa de matemàtiques
  5. Programa de desenvolupament bàsic (físic)

 

Aquest curs ja hem iniciat el Programa matemàtic, estem començant el de desenvolupament bàsic i properament iniciarem el de lectura i el musical.