Aspectes Metodològics

- Els racons de treball

 • Hi dediquem dues hores a la setmana.
 • Hi ha activitats simultànies dins de l’aula.
 • Es parteix el grup amb dues mestres.

- Els racons de joc

 • Hi dediquem dues hores setmanals.
 • A les aules d’Educació Infantil hi ha diversos racons destinats al joc simbòlic.
 • Els nens i nenes, mitjançant un sistema de rotació, poden gaudir del joc de tots els racons.
 • Destaquem la importància del joc simbòlic en aquestes edats i la relació que s’estableix entre els alumnes de tot el cicle.

- El treball per projectes

 • Cada classe treballa els seus propis projectes, en funció de les inquietuds i curiositats dels seus alumnes.
 • Són temes proposats pels propis alumnes o pel mestre/a, segons es cregui convenient.
 • Es motiva els alumnes per a buscar informació, preguntar als adults, fer-los conscients dels aprenentatges que van adquirint, …
 • Es tracta de realitzar un aprenentatge autònom en que l’alumne és guiat constantment, però, pel mestre/a.

- El treball cooperatiu

 • Es realitzen petites tasques en grups reduïts en les que els alumnes han de posar en pràctica diferents capacitats i habilitats tant socials com cognitives.

- El treball amb ambients

 • Aquest treball consisteix en fer el joc simbòlic combinat amb diferents aprenentatges: lectoescriptura, matemàtiques, experimentació, ...

- En aquests moments tenim organitzats l’ambient del restaurant, de les construccions i de biblioteca, amb la idea d’anar ampliant els ambients amb altres temàtiques.

 • El treball de les intel·ligències múltiples

- Fa referència a les intel·ligències múltiples que tenim tots i cadascun de nosaltres, seguint la teoria de Howard Gardner.