NOFC

Clicant el següent enllaç podreu descarregar el document complet amb les Normes d'Organització i Funcionament del Centre

 

NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL COL·LEGI LESTONNAC DE MOLLET DEL VALLÈS

I- CRITERIS ORGANITZATIUS I DE  GOVERN DEL CENTRE 

(En fase de revisió)

 

II- CRITERIS I MECANISMES DE  COORDINACIÓ PEDAGÒGICA 

Revisió de març de 2017

Normativa que regula els criteris i mecanismes de coordinació  pedagògica: 

 • LEC, article 98. Els centres que presten el Servei d’Educació de Catalunya  exerceixen l’autonomia organitzativa per mitjà d’una estructura organitzativa pròpia i de les normes d’organització i funcionament. 
 • Decret 102/2010, article 5.3. El conjunt de normes d’organització i funcionament del centre a què fa referència el capítol 3 d’aquest títol han de  ser coherents amb els principis, valors, objectius i criteris educatius que el  centre determini en el seu projecte educatiu. 
 • Decret 102/2010, article 18.2. Les normes d’organització i funcionament  del centre han d’aplegar el conjunt d’acords i decisions d’organització i de  funcionament que s’hi adoptin per fer possible, en el dia a dia, el treball educatiu i de gestió que permet assolir els objectius proposats en el projecte  educatiu del centre i en la seva programació anual. 

 

Alumnat 

1. Criteris d’organització dels grups d’alumnes. 

1.1. Normativa: 

 • Decret 102/2010, 22.1. En matèria d’organització pedagògica, el  contingut de les normes d’organització i funcionament del centre a què fa referència l’article 19.1.a) ha de preveure, com a mínim: 

a) Els criteris per l’organització dels grups d’alumnes amb les limitacions quantitatives establertes pel Departament  d’Educació per a les diferents etapes educatives. 

1.2. Contingut: 

1.2.1. Criteris de distribució de grups d’alumnes de nova incorporació  al centre 

1.2.1.1. Alumnes de P-3 

Els alumnes matriculats per P.3 es divideixen en dos grups tenint en compte els següents aspectes: 

 • Distribució equitativa de nens i nenes.

 • Repartiment tenint en compte la data de naixement dels alumnes -petits, mitjans i grans a ambdues aules-. 

 • Separació de bessons. 

 • En el cas que hi hagi dos o tres nens que han anat junts a la llar d’infants se’ls assigna el mateix grup. En el cas de ser més quantitat de nens els provinents de la mateixa llar d’infants, es divideixen en ambdós grups. 

1.2.1.2. Alumnes de 1r. ESO 

Els alumnes de nova incorporació a 1r d’E.S.O. es  distribueixen entre els dos grups tenint en compte: 

 • l’equilibri numèric dels grups. 

 • la distribució d’alumnes amb n.e.e. 

 • les circumstàncies específiques dels alumnes. 

1.2.1.3. Alumnes que s’incorporen a altres cursos 

 • l’equilibri numèric dels grups. 

 • la distribució d’alumnes amb n.e.e.  

 • les circumstàncies específiques dels alumnes. 

 1.2.2. Criteris de barreja d’alumnes per grups durant l’escolaritat 

Tenim sistematitzades tres barreges de nens: una al finalitzar  P5 per iniciar la Primària, la segona a l’acabar 3r i en el pas de 6è a la Secundària. També ens reservem el dret de refer grups sempre i quan hi  hagi una situació o circumstància que ho justifiqui. 

Els criteris a seguir són: 

 • equilibrar el nombre d’alumnes entre les dues classes ∙ equilibrar nombre de nens i nenes 

 • distribuir bessons  

 • compensar el nombre d’alumnes amb determinats perfils  actitudinals  

 • compensar el nombre d’alumnes amb determinats perfils  acadèmics  

 • tenir en compte les relacions interpersonals entre els  alumnes 

 • tenir en compte les orientacions del DOP i, si cal, els  resultats de proves sociomètriques. 

Els responsables de realitzar la reagrupació en cada cas, són:

 • Els tutors i els mestres que donen classes en el curs

 • Els mestres de cursos anteriors en el cas del pas de P-5 a  1r d’EP 

 • L’orientadora del centre, quan calgui.

 1.2.3. Orientacions a l’hora de fer equips de treball d’alumnes 

A l’hora d’establir grups de treball, en totes les etapes educatives, es segueixen fonamentalment els criteris propis de  la metodologia de treball cooperatiu. Depenent, però, de la finalitat de l’equip de treball els criteris poden variar:  

 • Treball per ambients/racons de treball 

 • Cooperatives d’emprenedoria 

 • Treball d’aula espontani 

 • Servei comunitari 

 • Grups de conversa 

 • ...

 1.2.4. Ràtios màximes d’alumnes 

 Les ràtios d’alumnes, d’acord amb la normativa i tret de casos  excepcionals seran les següents: 

 • 2n cicle d’Educació Infantil, 25 alumnes 

 • Educació Primària, 25 alumnes 

 • Educació Secundària Obligatòria, 30 alumnes 

2. Criteris d’atenció a la diversitat i d’atenció a alumnes amb n.e.e.

2.1. Normativa: 

 • Decret 102/2010, 22.1. En matèria d’organització pedagògica, el  contingut de les normes d’organització i funcionament del centre a  què fa referència l’article 19.1.a) ha de preveure, com a mínim: c)  els criteris per a l’atenció a la diversitat de l’alumnat, d’acord amb  el principi d’educació inclusiva. 

 • Decret 1023/2010, 22.2. Així mateix, les normes d’organització i  funcionament , d’acord amb les previsions del projecte educatiu i  amb el principi d’inclusió, han de preveure els mecanismes i  procediments d’assignació dels recursos disponibles per a  l’atenció a les necessitats educatives específiques de l’alumnat, el  tractament de l’alumnat amb trastorns d’aprenentatge o de  comunicació relacionats amb l’aprenentatge escolar i l’atenció als  alumnes amb altes capacitats. 

2.2. Contingut: 

L’atenció a la diversitat de l’alumnat en el centre es realitza  d’acord amb el principi d’educació inclusiva: “Educació de qualitat  per a tothom”. 

L’educació inclusiva es guia pels principis següents:

 • L’escola ha d’educar en el respecte dels Drets Humans i, per  fer-ho, organitzar-se i funcionar d’acord amb els valors i principis  democràtics. 

 • Tots els membres de la comunitat educativa col·laboren per  facilitar el creixement i desenvolupament personal i professional  individual, alhora que el desenvolupament i la cohesió entre els  iguals i amb els altres membres de la comunitat. 

 • La diversitat de totes les persones que componen la comunitat  educativa es considera un fet valuós que contribueix a enriquir a  tot el grup i afavorir la interdependència i la cohesió social. - Es busca l’equitat i l’excel·lència per a tots els alumnes i es  reconeix el seu dret a compartir un entorn educatiu comú en el  qual cada persona sigui valorada per igual.  

 • L’atenció educativa va dirigida a a la millora de l’aprenentatge  de tot l’alumne, per la qual cosa ha d’estar adaptada a les  característiques individuals. 

 • La necessitat educativa es produeix quan l’oferta educativa no  satisfà les necessitats individuals. Conseqüentment, la inclusió  implica identificar i minimitzar les dificultats d’aprenentatge i la  participació i maximitzar els recursos d’atenció educativa en tos  dos processos. 

El Pla d’atenció a la diversitat del Projecte educatiu (annex 1) especifica les activitats que es realitzen a l’escola i els recursos  que es dediquen per a fer efectiva l’atenció a la diversitat de  l’alumnat.  

Les prioritats de les competències i dels objectius i continguts que  s’estableixen a les adaptacions curriculars o en els PII de cada  alumne amb n.e.e. es seleccionen en funció de les  característiques i necessitats de cada un.  

Utilitzem les plantilles annexes (annexos 2 i 3). 

L’atenció als alumnes amb altes capacitats la realitzem oferint  materials d’ampliació o amb l’elaboració d’un PI. 

La Comissió d’atenció a la diversitat vetlla per garantir les  mesures que s’ajusten més a les diferents necessitats de cada  alumne ( annex 4)

 

Professorat 

3. Criteris de formació d’equips docents i la seva coordinació.

3.1. Normativa: 

 • Decret 102/2010, 19.1.1. En el conjunt de normes d’organització i  funcionament del centre s’han de determinar: f) En els centres  privats sostinguts amb fons públics … l’estructura i funcions dels  òrgans de coordinació docent … 

 • Decret 102/2010, 22.1 En matèria d’organització pedagògica, el  contingut de les normes d’organització i funcionament del centre a  què fa referència l’article 19.1.a) ha de preveure, com a mínim: b)  Els criteris per a la formació dels equips docents i els mecanismes  interns de coordinació en els equips docents. 

3.2. Contingut: 

Els equips docents es formen atenent als principis de titulació i  capacitat i tenint en compte altres aspectes: 

 • S’intenta que cada tutor, a l’Educació Infantil i a l’Educació  Primària, pugui estar dos cursos amb el seu grup però no més. . En cas de persones noves, s’intenta que el seu paral·lel referent  tingui més antiguitat a l’escola. 

 • S’evita canviar de curs als professors nous, durant els primers  anys.. 

 • Normalment, es respecta el cicle on es treballa. No obstant, es  plantegen canvis de cicle en funció de les necessitats de l’escola. 

L’estructura i les funcions dels òrgans de coordinació docent es  troben detallades en el reglament de règim intern. 

 

4. Mecanismes d’acció i coordinació tutorial 

4.1. Normativa 

 • Decret 102/2010, 19.1.1. En el conjunt de normes d’organització i  funcionament del centre s’han de determinar: e) Els mecanismes  d’acció i coordinació de la tutoria. 

 • Decret 102/2010, 19.1.1. En el conjunt de normes d’organització i  funcionament del centre s’han de determinar: f) En els centres  privats sostinguts amb fons públics … l’estructura i funcions dels  òrgans de coordinació docent i de tutoria. 

4.2. Contingut: 

Els mecanismes d’acció i coordinació de la tutoria es troben  detallats en el reglament de règim intern, especialment en l’article  106 que fa referència a les funcions generals del tutor i, concretament, a les que té en relació als alumnes, a les famílies i  als professors que intervenen en el seu grup. 

A més, es pot consultar el Pla d’acció tutorial del Projecte  educatiu. 

 

5. Criteris per afavorir i facilitar el treball en equip. 

5.1. Normativa:

 • Decret 102/2010, 19.1.1. En el conjunt de normes d’organització i  funcionament del centre s’han de determinar: c) Els mecanismes  que han d’afavorir i facilitar el treball en equip del personal del  centre. 

5.2. Contingut: 

Els membres integrants, les funcions i els recursos temporals per  afavorir i facilitar el treball en equip es troben detallats en el  reglament de règim intern (Equip Directiu, Equip de Coordinadors d’Educació Infantil i Educació Primària, Comissió de Coordinació  Pedagògica, Equip de Pastoral, Comissió TIC, Comissió de  comunicació, Comissió Atenció a la Diversitat... 

 

Famílies 

6. Concrecions sobre la participació en el centre de la comunitat escolar  i sobre l’intercanvi d’informació entre centre i famílies. 

6.1. Normativa: 

 • Decret 102/2010, 19.1.d) En el conjunt de normes d’organització i  funcionament del centre s’han de determinar: d) Les concrecions  que escaiguin sobre la participació en el centre dels sectors de la  comunitat escolari sobre l’intercanvi d’informació entre el centre i  les famílies, col.lectiva i individualment, així com els mecanismes  de publicitat necessaris perquè les famílies puguin exercir el seu  dret a ser informades. 

6.2. Contingut: 

 • La comunitat escolar pot participar en el centre en la forma que el  reglament de règim interior estableix. 

 • L’escola, mitjançant el dret al coneixement del reglament del  règim intern, conforme el que la normativa estableix, donarà a  conèixer el dret a ser informats de les famílies. 

 • La carta de Compromís Educatiu concreta les informacions que  tant l’escola com la família s’han de traspassar.

 • L’intercanvi d’informació entre famílies i escola es realitzarà  conforme estableixi la normativa. Concretament es garantirà amb:

 • La realització de com a mínin una reunió col.lectiva del grup  classe cada curs. 

 • En els cursos d’inici de cada etapa les reunions es  faran abans de començar el curs acadèmic amb els  alumnes 

 • La resta de cursos tindran la reunió al principoi del  primer trimestre. 

 • Els pares dels alumnes de P-3 tindran una segona  reunió col·lectiva a meitat del primer trimestre per a  presemntar els objectius i els continguts del curs 

 • Els pares de P-3 tindran una reunió prèvia a les  colònies 

 • Els pares de 6è d’Educació Primària seran convocats a  una reunió el mes de juny per a donar informació de  l’ESO 

 • A ESO es farà una reunió de pares presentant les  estades a l’estranger de 2n. I 3r i del viatge de 4t, a  l’estranger durant el primer trimestre.. 

 • Els pares d’alumnes nous tindran una reunió just  després de la matrícula al mes de juny. 

 • Presentació d’activitats concretes extraescolars als  pares 

 • Reunió de l’empresa de menjador per als pares  d’alumnes usuaris a principis del primer trimestre. 

 • Reunió als pares d’alumnes inscrits al casal d’estiu  abans del seu començament  

 • La realització de com a mínim dues reunions individuals del  tutor amb els progenitors o tutors legals cada curs. 

 • Durant els mesos de setembre i octubre els mestres de  P-3 i dels alumnes nous d’altres cursos citaran als pares  dels seus alumnes i tindran present la informació  facilitada per les famílies en el moment de la matrícula. 

 • A EP els mestres citaran a totes les famílies per a  comentar personalment els informes del 1r i 3r  trimestres. 

 • Setmanalment els mestres d’EI i EP tenen una hora  establerta dins del seu horari escolar per atendre les  famílies. En aquest cas la convocatòria pot ser per  ambdues bandes.

 • Setmanalment els mestres d’ESO tenen dues hores  establertes dins del seu horari escolar per atendre les  famílies. En aquest cas la convocatòria pot ser per  ambdues bandes. 

 • A ESO els pares dels alumnes de NEE iniciaran l’ordre  d’entrevistes. En el moment de la preavaluació s’avisarà  als pares d’alumnes amb més de quatre matèries.  

 • La realització de reunions individuals extraordinàries que  calguin en funció de les circumstàncies. 

 • La tramesa d’informes i butlletins de qualificacions i altres  observacions conforme la normativa estableixi. Concretament,  es garantirà una tramesa d’informació cada trimestre escolar i  una altra al final de cada curs i al final de cada etapa. 

 • Les preavaluacions dels alumnes a ESO es posaran a la plataforma educamos. 

 • Els butlletins trimestrals es donaran en paper, a més de penjar-se a la Plataforma educativa. 

 • Els butlletins finals es donaran en paper, a més de penjar-se a la Plataforma educativa. 

 • La tramesa d’altres informacions d’interès per a les famílies  quan sigui necessari.  

 

Orientacions pedagògiques 

7. Mecanismes per garantir la globalitat de l’acció educativa.

7.1. Normativa: 

 • Decret 102/2010, 22.1 En matèria d’organització pedagógica, el  contingut a les normes d’organització i funcionament del centre a  que fa referència l’article 19.1.a) ha de preveure, com a mínim: d)  Els mecanismes per garantir la globalitat de l’acció educativa  sobre l’alumnat, molt especialment quan, per raó de l’etapa o  nivell educatiu, l’especialització curricular del personal docent que  hi actua sigui predominant en la docència. 

7.2. Contingut: 

Els mecanismes per garantir la globalitat de l’acció educativa es  troben detallats en el reglament del règim intern: sotsdirector  d’etapa, cap d’estudis, equip de coordinació d’Educació Infantil i  Primària, coordinador pedagògic, orientador, 

Algunes de les activitats destinades a donar globalitat a l’acció  educativa són: 

 • Treball per projectes a Educació Infantil

 • Ambients de treball a Educació Infantil. 

 • Realització de projectes interdisciplinars a l’Educació  Primària. 

 • Projecte de teatre a cicle Mitjà de Primària 

 • Tallers d’Emprenedoria a Cicle Superior de Primària 

 • Realització de treballs de síntesi de 1r a 3r d’ESO 

 • Projecte de Servei comunitari a 3r d’ESO 

 • Realització de Treball de Recerca a 4t d’ESO 

 

8. Orientació acadèmica i profesional 

8.1. Normativa 

 • Decret 102/2010, 22.3 Les normes d’organització i funcionament  del centre han d’incorporar també els mecanismes per a  l’aplicació del sistema global d’orientació acadèmica i professional  a l’alumnat d’E.S.O. i de batxillerat i l’específic que en cada cas  escaigui a l’alumnat d’ensenyaments professionalitzadors. 

 8.2 Contingut: 

 • Es pot consultar el Pla d’acció tutorial del Projecte educatiu  (annex 5) 
 • El seguiment i l’orientació acadèmica i personal la coordinen els  tutors de curs, amb la implicació del Claustre de professors. 
 • L’orientació professional la realitzen bàsicament els tutors dels  darrers cursos d’ESO, amb el suport de l’orientadora del centre.i,  quan s’escaigui, es comptarà amb la presència de personal  extern. 

Es realitza especialment a partir del 2n trimestre, tenint en compte  els calendaris de preinscripció per fer estudis postobligatoris, … Es porta a terme mitjançant les entrevistes individuals, sessions  de tutoria grupal, xerrades d’experts, atenció als pares, … 

 

Actualització del Projecte educatiu 

9. Procediment d’aprovació, revisió i actualització del Projecte educatiu

9.1. Normativa: 

 • Decret 102/2010, 19.1.1. En el conjunt de normes d’organització i  funcionament del centre s’han de determinar: b) El procediment  d’aprovació, revisió i actualització del projecte educatiu. 

9.2. Contingut:

 • El Projecte educatiu serà aprovat conforme la normativa  estableixi. Concretament, donada la seva complexitat, el  Projecte educatiu serà aprovat: 
 • Caràcter propi, per la institució titular, quan aquesta ho  consideri oportú. 
 • Organigrama 
 • Projecte curricular per al claustre de professors. 
 • Projecte lingüístic (UA novembre 2016) 
 • Pla de convivència (pendent d’aprovació) 
 • Pla de Pastoral (2013-2016) 
 • Projecte d’interioritat (2013-2017) 
 • Pla d’acció tutorial ( pendent de revisió) 
 • Pla d’atenció a la diversitat (UA 2016) 
 • Projecte TIC TAC (pendent d’aprovació) 
 • Projecte de voluntariat (UA 2017) 
 • Pla estratègic (UA 2016) 
 • Pla d’emergència  

 

Protocols i Normatives 

L’escola disposa d’alguns protocols i/o normatives per tal de facilitar  l’organització i el bon funcionament d’algunes activitats i serveis. Així mateix  permeten coordinar la utilització d’espais de l’escola, ... 

 • Normativa d’ús de mòbils 
 • Normativa de menjador 
 • Normativa interna d’Educació Infantil 
 • Normativa interna d’Educació Primària 
 • Normativa interna d’E.S.O. 
 • Normativa de porteria 
 • Protocol Protocol de derivació de casos al DOP 
 • Protocol recollida alumnes de primària en dies de pluja 
 • Protocol/torns d’obertura i tancament de portes