Missió,Visió i Valors

VISIÓ

Volem ser un centre innovador i proper, que doni resposta a les necessitats dels nostres alumnes atenent preferentment la diversitat. Volem estar atents a la realitat social que ens envolta i ser-ne agents de canvi a través de la transmissió de valors, del coneixement i de criteris coherents amb la nostra missió.

Volem consolidar i millorar els projectes en què estem treballant: Escola Nova 21, EntusiasMAT, projecte multilingüe, treball cooperatiu, projecte d’interioritat, projecte d’emprenadoria, projecte de servei comunitari, projecte d’educació per al desenvolupament humà (ICG).

 

MISSIÓ

La nostra raó de ser com a col·legi és educar a cada persona com a agent de canvi i transformació de la societat, de manera integral i harmònica, des d’una perspectiva humanista-cristiana inspirada en el carisma de Santa Joana de Lestonnac.

 

VALORS

Valors amb què ens comprometem en la nostra manera d’actuar i relacionar-nos amb els altres grups d’interès.

Respecte

Com a valor que capacita la persona per al reconeixement i l’estima de les qualitats i els drets dels altres. Ha de ser reconegut com a valor central per tal que les persones posin en valor el diàleg i l’acceptació d’una convivència entre el jo i els altres.

Transparència

Com a generadora de confiança, de la informació adequada respecte on som, què tenim i què volem aconseguir.

Els nostres grups d’interès han de conèixer la nostra activitat, els nostres mèrits, els nostres punts forts i aquells aspectes en què hem de millorar.

Transmetre què és el que som, què fem i què volem aconseguir.

Integritat

Com a actitud coherent amb la missió institucional, els compromisos  o els acords presos.

Honradesa. Comportament ètic.