Àrees Curriculars

ÀREA 1.- LA DESCOBERTA D’UN MATEIX I DELS ALTRES
 
En aquesta àrea treballem la identitat del nen/a i la seva pròpia persona per tal de poder mantenir una bona relació amb el món que l’envolta.
Ho fem treballant l’autoconeixement i gestió de les emocions, el joc i moviment, les relacions afectives i comunicatives, i l’autonomia personal i relacional.
Donem molta importància al treball d’adquisició d’hàbits d’autonomia personal.
És aquí, també, on la psicomotricitat pren un paper rellevant en la nostra escola; a través dels jocs, les danses i totes les vessants que el cos ofereix : sensacions, moviment, desplaçaments, manipulació, …
 
ÀREA 2.- LA DESCOBERTA DE L’ENTORN NATURAL I SOCIAL
 
Aquesta àrea es treballa partint de les realitats més properes dels nens/es: la família, l’escola, el poble, … Fem exploració de l’entorn, després experimentem i, finalment, raonem i representem el que anem aprenent.
A l’escola impliquem els nens i nenes amb vivències i activitats que els porten a incorporar nocions, habilitats, actituds, valors i normes que més endavant tindran la capacitat de saber aplicar en altres contextos i situacions.
 
ÀREA 3.- COMUNICACIÓ I LLENGUATGES
 
Aquesta àrea la treballem entorn d’aquests tres aspectes:
 
1. Observar, escoltar i experimentar
2. Parlar, expressar i comunicar
3. Interpretar, representar i crear
  • El nostre mitjà de comunicació principal és, sense dubte, el llenguatge verbal. És per aquest motiu que l’expressió oral es treballa constantment durant tot el cicle amb diverses activitats. L’expressió escrita es va introduint, gradualment, tenint en compte l’edat cronològica i madurativa dels nens i nenes.
  • Amb la música es desenvolupen les capacitats d’atenció, percepció sonora i memòria rítmica i melòdica. Treballem aquests aspectes mitjançant cançons, danses, diferents tipus d’instruments, audicions i jocs.
  • És amb la plàstica que l’infant plasma el seu món interior i desenvolupa la seva imaginació i creativitat mitjançant l’experimentació amb diferents textures, tècniques i materials.
  • Amb activitats vivencials i properes als nens i nenes, aquests arriben a entendre conceptes matemàtics abstractes aplicables a la vida quotidiana. És important el treball sistemàtic i globalitzat de càlcul, geometria, lògica i nombres que es realitza dins de l’aula.

ÀREA 4.- RELIGIÓ

Dins de l’educació del nen/a, l’escola té en compte la dimensió espiritual per afavorir el seu desenvolupament integral.

A l’Educació Infantil, la religió es treballa partint de les festes del nostre calendari: la Presentació de Maria, el Nadal, la Pasqua i Santa Joana de Lestonnac, entre altres.