Àrees Curriculars

 
Àrea 1. La descoberta d’un mateix i dels altres
 
Treballem l’autoconeixement i gestió de les emocions, el joc i moviment, les relacions afectives i comunicatives, i l’autonomia personal i relacional.
 
Donem molta importància al treball d’adquisició d’hàbits d’autonomia personal.
 
És aquí, també, on l’estimulació primerenca pren un paper rellevant en la nostra escola; a través de totes les vessants que el cos ofereix: sensacions, moviment, desplaçaments, manipulació,...
 
Àrea 2. La descoberta de l’entorn natural i social
 
Aquesta àrea es treballa partint de les realitats més properes dels nens/es, partint d’un projecte: la família, els oficis, l’aigua...
 
Fem exploració de l’entorn, després experimentem i, finalment, raonem i representem el que anem aprenent.
 
Àrea 3. Comunicació i llenguatges
 
El nostre mitjà de comunicació principal és, sens dubte, el llenguatge verbal.
 
És per aquest motiu que l’expressió oral es treballa constantment durant tot el cicle amb diverses activitats. En el marc del Projecte Multilingüe de l’escola també es contempla la llengua anglesa des de P3 en comprensió i expressió oral.
 
L’expressió escrita es va introduint, gradualment, tenint en compte l’edat cronològica i madurativa dels nens i nenes.
 
Amb la música es desenvolupen les capacitats d’atenció, percepció sonora i memòria rítmica i melòdica.
 
És amb la plàstica que l’infant plasma el seu món interior i desenvolupa la seva imaginació i creativitat mitjançant l’experimentació amb diferents textures, tècniques i materials.
 
El programa matemàtic Entusiasmat, amb activitats vivencials i properes, treballa de manera sistemàtica i globalitzada el càlcul, la geometria, la lògica i els nombres.
 
Àrea 4. Religió
 
Dins de l’educació del nen/a, l’escola té en compte la dimensió transcendent per afavorir el seu desenvolupament integral.
 
A partir de les pròpies vivències es treballen valors, emocions, sentiments i la seva expressió.
 
A l’Educació Infantil, la religió s’enfoca introduint les festes religioses del nostre calendari: la Presentació de Maria, el Nadal, la Pasqua i Santa Joana de Lestonnac, entre altres.