Aspectes Metodològics

Ambients de treball

 • Hi dediquem dues tardes a la setmana.
 • Organitzem l'espai de les aules d'educació infantil en ambients d'aprenentatge (ambient artístic, ambient de llum i foscor, ambient de moviment, ambient de música, ambient d'experimentació, ...)
 • Reduïm la ratio dels alumnes oferint una atenció més personalitzada.

 

Els racons de treball

 • Hi dediquem dues hores a la setmana.
 • Hi ha activitats simultànies dins de l’aula.
 • Es parteix el grup amb dues mestres.

 

El treball per projectes

 • Cada classe treballa els seus propis projectes, en funció de les inquietuds i curiositats dels seus alumnes.
 • Són temes proposats pels propis alumnes o pel mestre/a, segons es cregui convenient.
 • Es motiva els alumnes per a buscar informació, preguntar als adults, fer-los conscients dels aprenentatges que van adquirint, …
 • Es tracta de realitzar un aprenentatge autònom en que l’alumne és guiat constantment, però, pel mestre/a.

 

El treball cooperatiu

 • Es realitzen petites tasques en grups reduïts en les que els alumnes han de posar en pràctica diferents capacitats i habilitats tant socials com cognitives.

 

Projecte Estimulació Primerenca:

 • Amb l’Estimulació Primerenca (Glenn Doman) es treballa per a augmentar l'activitat del sistema nerviós mitjançant estímuls de qualsevol índole abans del temps ordinari, durant les primeres edats del desenvolupament infantil.

 

El treball de les intel·ligències múltiples

 • Fa referència a les intel·ligències múltiples que tenim tots i cadascun de nosaltres, seguint la teoria de Howard Gardner.
 • Són temes proposats pels propis alumnes o pel mestre/a, segons es cregui convenient.