Plans i Projectes

 

A l’escola desenvolupem les àrees amb diferents projectes i recursos metodològics:
 
Treball per Projectes.
 
És un conjunt d’activitats dels alumnes orientades a la investigació i recerca, guiats per un mestre o més sobre un tema o qüestió que motiva els alumnes, sempre amb una mirada global a la realitat. És per això que intervenen diferents àrees, perquè s’ha d’aprendre a mirar la realitat de forma complexa i la solució dels problemes o dels reptes plantejats no ve d’una sola visió.
A partir del curs 19-20 s’ha integrat també l’àrea de llengua catalana des de 1r a 4t. L’objectiu és acabar treballant amb les àrees relacionades al voltant d’un tema comú.
 
Avantatges:
Suposa utilitzar les noves tecnologies (tablets, Chromebooks, iPads...) i fent recerca els alumnes milloren molt la competència digital.
L’alumne aprèn a pensar, a buscar informació i a investigar.
Els nens exerciten el mètode científic, ja que fan hipòtesis, les contrasten i finalment treuen conclusions.
 
Projecte matemàtic EntusiasMat.
 
És una proposta didàctica i pedagògica (de 3 a 12 anys) per treballar les matemàtiques. Està dissenyat per formar i donar estratègies a l’alumnat perquè sigui competent. L’objectiu és que els alumnes siguin capaços d’analitzar i solucionar situacions matemàtiques en un context particular i que, a partir de l’anàlisi d’aquest context, mobilitzin tots els seus recursos (saber) per resoldre eficaçment un problema.
 
Science Bits.
 
És un conjunt de propostes didàctiques online per ensenyar les ciències i motivar els alumnes.
S’ utilitzen una gran quantitat de continguts multimèdia interactius per desenvolupar un aprenentatge basat en la investigació i el descobriment, i centrat en el desenvolupament de les competències bàsiques.
 
Treball cooperatiu a totes les àrees. Es potencia la interdependència positiva i les interaccions estimuladores entre els membres dels grups.
 
Equips de treball col·laboratiu que impulsen actituds d’obertura, com la curiositat i l’interès de comparar les idees personals amb les dels altres, des de l’atenció i el respecte.
 
Robòtica de 1r a 6è per seguir treballant el llenguatge de la programació i la competència digital.
 
Tatum de 4t a 6è, lectura gamificada.
 
Projecte d’educació en la interioritat. Es parteix de la vivència personal, per tal que en el dia a dia del col·legi i en la forma d’educar s’integrin pràctiques educatives de respiració, relaxació, silenci, gestos, obertura a la transcendència…que ens facin ésser més conscients de la dimensió interior de les persones.
 
Projecte de Teatre musical al cicle mitjà representant dues obres durant el curs.
 
Projecte d’emprenedoria a 5è.
 
Projecte escola multilingüe a l’Educació Primària
• Àrea d’educació física en anglès
• Taller d’anglès (1h/s)
• Auxiliar nadiu de conversa
• Proves de certificació Cambridge
• Programa e-Twinning
• English Day