Metodologies Actives

La personalització és una de les nostres senyes d’identitat. Des d’ella l’alumne és centre del procés d’ensenyament-aprenentatge. Entenem que per a això, els educadors de la Companyia de Maria eduquen des d’una "Relació que acompanya, integra i fa créixer".

El procés d’ensenyament-aprenentatge es desenvolupa en les nostres aules de  manera molt diferent tenint sempre com a protagonista l’alumne mateix.

Aquest estil d’ensenyament-aprenentatge permet que l’alumnat desplegui destreses de la vida real i aprengui tot fent front a problemes i desafiaments.

Les nostres programacions desenvolupen en els nostres alumnes les distintes capacitats, competències i intel·ligències. Busquem promoure el raonament crític, la creativitat, desenvolupar una visió holística de la realitat, estimular  l’autoregulació de l’aprenentatge, adquirir l’hàbit per al treball en equip, la capacitat per a aprendre a aprendre i l’habilitat per a afrontar  els problemes i la presa de decisions.

 

Aprenentatge Cooperatiu

L’Aprenentatge Cooperatiu com a metodologia de treball permet enfortit les relacions, el lideratge, la comunicació, les habilitats socials i la personalització de l’aprenentatge. Treballem junts per a aconseguir objectius compartits.

Les característiques de l’aprenentatge cooperatiu són:

- Interdependència positiva.

- Responsabilitat individual.

- Desenvolupament d’habilitats interpersonals i de petit grup.

IntegraTICs

La integració d’eines de tractament de la informació ens possibiliten un canvi metodològic i ens ajuden a què l’alumne sigui agent del seu aprenentatge desenvolupant el sentit crític i la capacitat de discernir.