Assegurança Escolar

          L'escola ofereix a tots els alumnes d’Educació Infantil, d’Educació Primària i d’Educació Secundària

          la possibilitat de contractació d'una  pòlissa d’assegurança d’accidents  escolars.

           Les cobertures són les següents:

 

  *Atenció  dispensaria  en  cas  d’accidents  en  els  centres  amb  conveni  amb   l’asseguradora Allianz

  *Despeses de: cirurgia plàstica, reparadora, pròtesi, ulleres  ……….   fins a  1.200 €

  *Mort per : accident, infart de miocardi, agressió          ……………….   fins a  6.000 €

  *Invalidesa permanent                      ……………………………………....   fins a  9.000 €

  *Despeses de tramitació i sepeli        …………………………………......  fins a  1.500 €

 

         Aquesta assegurança està orientada a solucionar els petits accidents escolars.

         Si a causa d’un accident cal ingressar un alumne en un centre de la seguretat social o amb concert,

         es farà sempre amb la cartilla sanitària dels pares.