Orientació Psicopedagògica

El principi general que fonamenta l’actuació del departament d’orientació és el següent : “Recolzar des de la psicologia de l’educació, des de la pedagogia i la sociologia per fer front amb més seguretat a la problemàtica que comporta l’educació aquí i avui”.
 
Els tres àmbits d’actuació del departament són :
 
1.- Suport del procés ensenyament-aprenentatge.
 
2.- Orientació acadèmica.
 
3.- Acció tutorial.
 
El departament desenvolupa, entre altres, les tasques següents :
 
• Col.laboració i assessorament a l’equip docent per orientar la tasca educativa.
• Atenció i seguiment dels alumnes que presenten dificultats durant la seva escolarització.
• Col.laboració amb els tutors i professors, en l’elaboració i seguiment dels plans individualitzats dels alumnes amb necessitats educatives especials.
• Aplicació de diverses proves col.lectives per tal d’avaluar les habilitats i capacitats dels alumnes.