Orientació Psicopedagògica

 
El principi general que fonamenta l’actuació del departament d’orientació és el següent:
 
“Recolzar des de la psicologia de l’educació, des de la pedagogia i la sociologia per fer front amb més seguretat a la problemàtica que comporta l’educació aquí i avui”.
 
 
Els tres àmbits d’actuació del departament són:
 
  1. Suport del procés ensenyament-aprenentatge.
  2. Orientació acadèmica.
  3. Acció tutorial.
 
El departament desenvolupa, entre altres, les tasques següents:
 
  • Col.laboració i assessorament a l’equip docent per orientar la tasca educativa.
  • Atenció i seguiment dels alumnes que presenten dificultats durant la seva escolarització.
  • Col.laboració amb els tutors i professors, en l’elaboració i seguiment dels plans individualitzats dels alumnes amb necessitats educatives especials.
  • Aplicació de diverses proves col.lectives per tal d’avaluar les habilitats i capacitats dels alumnes.